Valokuitusen toiminta vastaa KKV:n ohjeistusta

Kemin keskustan ilmakuva
Kategoriassa Tiedote, Valokuitunen

Valokuitutoimialan yritykset ovat saaneet Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KKV) suosituksen markkinoilla toimimiseen. Valokuitunen toimii – ja on toiminut – KKV:n ohjeiden mukaisesti jo pitkään. Perustamisvuodestaan 2020 lähtien Valokuitunen on käynyt avointa keskustelua toimialan sääntelyn tarpeellisuudesta niin KKV:n kuin muidenkin viranomaisten kanssa. Yhtiö on nyt aidosti ilahtunut, että toimialan käytänteisiin puututaan viranomaistaholta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut 30. toukokuuta valokuitutoimialan yrityksille ohjeistuksen, jonka tarkoituksena on ohjata valokuitumarkkinalla toimivia yrityksiä ja luoda reunaehtoja koko markkinan toiminnalle. 

Valokuitunen pitää toimialaohjeistusta tervetulleena ja toivoo sen aidosti kehittävän valokuitumarkkinan toimintaa nykyistä läpinäkyvämmäksi ja kuluttajaystävällisemmäksi.

– Olemme käyneet keskusteluja KKV:n kanssa ja nostaneet alalla vallitsevia epäkohtia esille jo pitkään. Olemme pitäneet tärkeänä sitä, että alalle annetaan linjauksia. Selkeät säännöt ja ohjeistukset ovat niin kuluttajien kuin lopulta toimijoidenkin etu. Samalla on myös mainittava, etteivät KKV:n ohjeet yksin riitä, vaan myös Traficomin ja liikenne- ja viestintäministeriön tulisi lisätä toimialaa koskevaa valvontaa, Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto toteaa.

Valokuitusen omat toimintamallit ja sopimusehdot ovat jo aiemmin olleet linjassa sen kanssa, mitä KKV nyt edellyttää kaikilta alan toimijoilta.

– Meille on tärkeää, että kuluttajat saavat meiltä totuudenmukaisen käsityksen valokuidusta ja sen rakentamisesta aikatauluarvioineen. Jatkossakin kehitämme toimintaamme, käymme keskustelua KKV:n kanssa ja nostamme huomaamiamme epäkohtia esille. Vastuullisuus on yrityksessämme jokaisen työntekijän sydämenasia, Kaunisto kertoo.

Valokuitusen omistavat yhdessä CapMan infra ja Telia. Vastuulliset paikalliset omistajat vaativat omistusyrityksiltään ehdottoman vastuullista toimintaa. Valokuitusella vastuullinen tapa toimia on iskostettu jokaisen työntekijän päivittäiseen tekemiseen.

Valokuitunen ei pelkästään puhu vastuullisuudesta, vaan myös toteuttaa sitä käytännössä. Tästä vahvoja osoituksia ovat kansainvälisessä ESG-vertailussa saavutettu 8. sija (GRESB), Asiakkaiden suositteluindeksi 38 (joka on poikkeuksellisen korkea taso) sekä työnantajana saavutettu Great Place to Work -sertifikaatti marraskuussa 2022 ja 15. sija Suomen Parhaat Työpaikat -listauksessa keskisuurten työpaikkojen sarjassa.

Näissä asioissa KKV ohjeistaa valokuitutoimialaa:

Osio 1: So­pi­museh­dot ja eh­to­käy­tän­nöt

Kuluttaja-asiamies edellyttää, että kuluttajalle kerrotaan selkeästi tilauskohtaisesta rakentamispäätöksestä ja kuituliittymän toimituksen takarajasta. Tilauksen purkumaksujen tulee olla kohtuullisia ja kerrottu selkeästi.

Ra­ken­ta­mis­pää­tös:

1. Ra­ken­ta­mis­pää­tök­sen vii­mei­ses­tä mah­dol­li­ses­ta ajan­koh­das­ta on so­vit­ta­va yk­si­se­lit­tei­ses­ti.

Valokuitunen tekee rakentamispäätöksen viimeistään 12 kuukauden aikana tilauksen teosta ja liittymä toimitetaan 24 kuukauden kuluessa tilauksesta.

2. Ra­ken­ta­mis­pää­tök­sen on ol­ta­va ai­dos­ti si­to­va pää­tös ku­lut­ta­jan ti­laa­man liit­ty­män ra­ken­ta­mi­ses­ta.

Rakentamispäätös on Valokuitusella aina sopimuskohtainen ja velvoittaa Valokuitusen toimittamaan liittymän sopimusehtojen mukaisesti. Valokuitusen päätös rakentaa verkko on myös samalla investointipäätös, joten rahat projektin toteuttamiseksi ovat olemassa, kun rakentamispäätös tehdään.

3. Ti­lat­tua liit­ty­mää kos­ke­va ra­ken­ta­mis­pää­tös on teh­tä­vä aina il­man ai­hee­ton­ta vii­vy­tys­tä.

Valokuitunen tekee aina rakentamispäätökset heti, kun liittymä on mahdollista rakentaa. Valokuitunen myös peruuttaa sopimukset heti, kun niiden osalta ei ole mahdollista saada rakentamispäätöstä. Huom! Valokuitusen tilausten toimitusvarmuus on erittäin korkea. Valokuitusen koko historian aikana tilatuista liittymistä on kyetty toimittamaan yli 90 prosenttia, kun vastaava taso toimialalla on hyvin paljon alhaisempi.  

Toi­mi­tuk­sen ta­ka­ra­ja:

1. Va­lo­kui­tu­liit­ty­män toi­mi­tuk­sen ta­ka­ra­jas­ta on so­vit­ta­va sel­keäs­ti ja yk­si­se­lit­tei­ses­ti.

Va­lo­kui­tu­sen sopimuksissa rakentamiseen liittyvät aikataulun ehdottomat takarajat on sovittu selkeästi. Valokuitunen tekee rakentamispäätöksen viimeistään 12 kuukauden aikana tilauksen teosta ja liittymä toimitetaan 24 kuukauden kuluessa tilauksesta. Huom! Tämä on sopimuksellinen takaraja. Keskimäärin Valokuitusen liittymät toimitetaan noin 6–9 kuukauden aikana tilauksen teosta.

2. Toi­mi­tuk­sen ta­ka­ra­jas­ta poik­kea­mi­sen mah­dol­lis­ta­via force ma­jeu­re -lausek­kei­ta ei saa so­vel­taa koh­tuut­to­man la­veas­ti.

Valokuitunen ei sovella toi­mi­tuk­sen ta­ka­ra­jas­ta poik­kea­mi­sen mah­dol­lis­ta­via force ma­jeu­re -lausek­kei­ta la­veas­ti. Kohtuuttomaksi esteeksi katsotaan sellaiset tekijät, joita Valokuitunen ei ole pystynyt ennakoimaan ja on tyypillisesti ulkopuolisista tahoista johtuvia viivytyksiä, kuten esimerkiksi kuntien lupaviranomaisten poikkeuksellisen pitkät käsittelyajat.

Pur­ku­mak­sut:

1. En­nen ra­ken­ta­mis­pää­tös­tä ku­lut­ta­jal­ta ei saa ve­loit­taa pur­ku­mak­su­na enem­pää kuin ky­sei­sen ku­lut­ta­jan ti­lauk­ses­ta ai­heu­tu­neet koh­tuul­li­set ku­lut.

Valokuitunen ei veloita purkumaksuna asiakkailta enempää kuin kohtuulliset kustannukset, jotka perustuvat aina Valokuituselle tilauksesta koituneisiin kustannuksiin.

2. Kiel­tei­sen ra­ken­ta­mis­pää­tök­sen jäl­keen ku­lut­ta­jal­ta ei saa ve­loit­taa min­kään­lai­sia mak­su­ja.

Kiel­tei­sen ra­ken­ta­mis­pää­tök­sen saaneet asiakkaat eivät joudu maksamaan mitään peruutus- tai muita kuluja Valokuituselle.

Osio 2: Mark­ki­noin­ti

Kuluttaja-asiamies edellyttää markkinoinnin selkeyttä niin hinnan kuin palvelun toimitussisällön osalta. Kuluttajan mahdollisuuden valokuidun nettiliittymän kilpailuttamiseen ja sen todelliseen laajuuteen on oltava selkeästi kerrottu.

1. Hintamarkkinointi ei saa johtaa kuluttajaa harhaan.  

Valokuitunen antaa aina markkinoinnissaan kuluttajalle oikean kuvan tuotteistaan, toimituksen sisällöstä ja sopimusehdoista. 

2. Mark­ki­noin­ti ei saa joh­taa ku­lut­ta­jaa har­haan pal­ve­lun toi­mi­tus­si­säl­lös­tä.

Valokuitusen tuotteiden hinnoittelussa on tuotu esille se, mitä hinta sisältää ja mikä on kuukausimaksullisessa tuotteessa koko sopimuskauden yhteenlaskettu hinta.

3. Ku­lut­ta­jal­le ei saa an­taa har­haan­joh­ta­vaa vai­ku­tel­maa sii­tä, mil­lai­set mah­dol­li­suu­det hä­nel­lä on kil­pai­lut­taa laa­ja­kais­ta­pal­ve­lun tar­joa­jaa ti­laa­mas­saan va­lo­kui­tu­liit­ty­mäs­sä.

Kerromme aina selkeästi, että Valokuitusen avoimessa kuidussa nettiliittymä tilataan erikseen. Valokuitusen verkossa kuluttajalla on aito mahdollisuus valita, vaihtaa ja kilpailuttaa laajakaistapalvelunsa. Verkossamme on tällä hetkellä jo kahdeksan eri laajakaistapalveluita tarjoavaa toimijaa ja näiden lisäksi yksi televisiopaketteja tarjoava yritys. Palveluntarjoajia pyritään saamaan lisää jatkuvasti, joten valinnan ja kilpailutuksen mahdollisuudet vain paranevat koko ajan.