Pientaloalue

Käyttö­ehdot

Valokuitunen.fi-verkko­sivustoa koskevat käyttö­ehdot

Päivitetty 25.8.2023

1. Yleistä

Nämä käyttöehdot ja tietosuoja­lausunto koskevat Valokuitunen Oy:n (jäljempänä ”Valokuitunen”) käyttäjälle tarjoamaa verkko­palvelua verkko-osoitteessa: www.valokuitunen.fi (verkkopalvelu jäljempänä ”Palvelu”). Palvelun tarkoituksena on tarjota tietoa valokuidun saatavuudesta, kerätä tietoa valo­kuitu­liittymän hankkimisesta kiinnostuneista käyttäjistä, tiedottaa alueellisten valo­kuitu­hankkeiden toteutuksen vaiheista ja saatavilla olevista palveluista ja palvelun­tarjoajista.

Käyttäjällä (”Käyttäjä”) ei ole oikeutta käyttää Palvelua, mikäli hän ei hyväksy ja noudata näitä käyttö­ehtoja. Alle 18-vuotiaalla Käyttäjällä tulee olla huoltajan lupa Palvelun käyttämiseen.

Näiden käyttöehtojen ja palvelu­kohtaisen tieto­suoja­lausunnon lisäksi Valokuitusen yleistä tieto­suoja­lausuntoa sovelletaan luonnollisten henkilöiden henkilö­tietojen käsittelyyn riippumatta siitä, oletko kuluttaja- tai yritys­asiakas taikka Valokuitusen yhteis­työ­kumppani. Yleisen tieto­suoja­lausunnon tarkoituksena on kertoa niistä periaatteista ja käytän­nöistä, joita me Valo­kuitusella noudatamme asiakkaidemme yksityisyyden­­suojan, viestinnän luotta­­muksel­­lisuuden ja muiden oikeutettujen intressien varmistamiseksi.

2. Henkilötietojen käsittely 

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tieto­suoja­lainsäädännön sekä Valokuitusen tieto­suoja­lausunnon mukaisesti. Henkilö­rekisterin rekisterin­pitäjänä toimii Valokuitunen Oy.

Käyttäjien ilmoittamat kiinnostuksen ilmaisut ovat lähtö­kohtaisesti luottamuksellisia. Valokuitunen voi käsitellä henkilö­tietoja yhtä tai useampaa seuraavaa tarkoitusta varten. Valokuitunen käyttää tietoja valokuitu­liittymien markkinointiin ja myyntiin, valo­kuitu­verkon suunnitteluun, verkon rakennus­hankkeiden käynnistämiseen, asiakas­suhteiden yllä­pitämiseen, hoitamiseen, kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin. Henkilö­tietoja voidaan myös käsitellä Käyttäjän suostumuksella sähköpostin ja muiden sähköisten viestintä­kanavien kautta tapahtuviin suoramarkkinointi- ja mainostarkoituksiin.

Tallennettuja kiinnostuksen ilmaisuja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle, kuten paikalliselle valokuitu­osuuskunnalle, sähkö­yhtiölle tai toiselle tele­operaattorille tilanteissa, joissa kolmas osapuoli pyrkii toteuttamaan alueelle valokuitu­verkon tai pyrkii edistämään valokuitu­verkon toteuttamista alueella. Kolmannen osapuolen oikeus käyttää tietoja on rajoitettu vastaavaa käyttö­tarkoitusta varten. Tietojen luovuttamisesta ei erikseen informoida Käyttäjää. Mikäli Käyttäjä ei halua, että hänen tietojaan luovutetaan edellä kuvattuihin tarkoituksiin, voi Käyttäjä peruuttaa ilmoittamansa kiinnostuksen.

3. Kiinnostuksen ilmoittaminen

Käyttäjä voi ilmoittaa Palvelussa kiinnostuksensa valo­kuitu­liittymän tilaamiseen. Käyttäjä saa ilmoittaa kiinnostuksen tilaamiseen vain kerran, eikä Käyttäjä saa ilmoittaa kiinnostusta toisen henkilön puolesta. Kiinnostuksen ilmoittaneen Käyttäjän sijainti kartalla voidaan Käyttäjän suostumuksella esittää julkisella hanke­sivulla verkon toteutus­vaiheessa. Näkyminen kartalla on valinnaista ja henkilö voi estää näkymisen kartalla ilmoittamalla siitä. Käyttäjän ilmoittama kiinnostus voidaan kuitenkin esittää sellaisissa koko­naisuuksissa, joista yksittäistä Käyttäjää ei voi erottaa.

Kiinnostuksen ilmoittaneelle Käyttäjälle voidaan ilmoittaa puhelimitse, kirje­postina tai Käyttäjän suostumuksella sähkö­postitse, jos alueella käynnistyy valo­kuitu­verkon toteuttamiseen tähtäävä hanke. Käyttäjän tietoja voidaan käyttää valokuitu­liittymien markkinointiin ja myyntiin. Henkilö­tietoja voidaan myös Käyttäjän suostumuksella käsitellä sähköpostin ja muiden sähköisten viestintä­kanavien kautta tapahtuviin suora­markkinointi- ja mainos­tarkoituksiin.

4. Evästeet

Palvelussa käytetään evästeitä. Evästeet ovat tietoa sisältäviä teksti­tiedostoja, joita verkko­sivut luovat ja jotka tallentuvat vierailijan tieto­koneelle. Evästeet ovat osa Palvelun toimivuutta ja ne mahdollistavat käyttäjille eri toimintojen käyttämisen. Jotta verkko­sivustoa voidaan parantaa ja taata hyvä käyttökokemus, evästeet tallentavat tietoa siitä, miten Käyttäjä käyttää verkko­sivustoa.

Käyttämällä Palvelua hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet voi poistaa käytöstä muuttamalla selaimen asetuksia. Evästeiden käytöstä poistaminen heikentää Palvelun toimivuutta ja käyttö­kokemusta.

Evästeiden käytöllä voimme tunnistaa ja laskea anonyymisti Palvelun käyttäjät ja kerätä tietoa siitä, miten ja milloin Palvelua käytetään. Evästeiden käytön tarkoitus on analysoida ja kehittää Palvelua ja parantaa käyttäjän käyttö­kokemusta sekä hyödyntää niitä Palvelun tilastollisessa seurannassa sekä sisällön kohdentamisessa.

Lisätietoa evästeiden käytöstämme saat täältä.

5. Immateriaalioikeudet

Palvelun sisältämä aineisto, kuten teksti, grafiikka, nimet, kuvat, kuviot, piirrokset, logot, ohjelmistot ja muu sisältö ovat Valokuitusen, lisenssin­antajien tai yhteistyö­kumppaneiden omaisuutta ja suojattu tekijän­oikeuslain ja muun lainsäädännön nojalla. Kaikki tekijän- ja teollis­oikeudet sekä muut mahdolliset oikeudet Palvelun sisältämään aineistoon pidätetään, näissä käyttö­ehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Aineiston kopioiminen, siirtäminen, muuttaminen, tallentaminen, julkaiseminen ja jakelu on kielletty ilman Valokuitusen etukäteistä kirjallista suostumusta. Palvelun katselu ja tallentaminen tieto­koneella tai vastaavalla laitteella sekä tulostaminen henkilö­kohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten on sallittua. Palvelussa olevia rekisteröityjä tavara­merkkejä (esimerkiksi ”Valokuitunen” ja Valokuitusen logo ovat rekisteröityjä tavara­merkkejä) tai muita tunnus­merkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Valokuitusen etukäteistä kirjallista lupaa.

6. Vastuuvapaus

Palvelun sisältö tarjotaan ”sellaisena kuin se on”. Käyttäjä ymmärtää sen, että Valokuitunen tarjoaa Palvelun Käyttäjän käyttöön ilman erillisen vastikkeen maksamista ja ettei Valokuitusella ole mahdollisuutta tarkistaa Palveluun lähetetyn Aineiston sisältöä, oikeellisuutta, lain vastai­suutta tai muita ominaisuuksia. Palvelussa annettua tietoa ei voida missään tilanteessa pitää Valokuitusta sitovana tarjouksena tai muuna Valokuitusta velvoittamana ilmaisuna, jollei Palvelussa toisin nimenomaisesti ilmoiteta. 

Palvelun esittämät tiedot ja statistiikat esitetään sellaisenaan sitou­muksetta. Valokuitunen pidättää oikeuden tehdä Palveluun muutoksia, rajoittaa Palvelun käyttöä tai poistaa Palvelun.

Valokuitunen ei takaa Palvelun keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa eikä myöskään Palvelun tai minkään Palvelussa olevan materiaalin, kuten esimerkiksi minkään tekstin, kuvan, grafiikan, linkin tai muun sisällön, käytet­tävyyttä, oikea­sisältöisyyttä tai täydellisyyttä. Valo­kuitunen ei sitoudu päivittämään Palvelussa olevaa infor­maatiota tai muuta sisältöä. 

Palvelussa saattaa olla linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille ja sosiaalisen median liitännäisiä. Käyttäjä on tietoinen ja hyväksyy, että tällaisten linkkien käyttäminen on Käyttäjän omalla vastuulla. Valokuitunen ei hallinnoi kolmansien osapuolien sivustoja tai vastaa kolmansien osapuolien sivustojen sisällöstä, käytettä­vyydestä, oikea­sisältöisyydestä tai tieto­turvallisuudesta. Palvelussa oleva linkki kolmannen osapuolen sivustolle ei myöskään osoita mitään Valokuitusen ja kolmannen osapuolen välisestä suhteesta.

Sovellettavan lain pakottavien säännösten sallimaan enimmäis­määrään saakka, Valokuitunen ei vastaa mistään Käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka voivat aiheutua esimerkiksi: 

1) Palvelun käytöstä (mukaan lukien rajoituksetta Sivuston sisältämät virheelliset tiedot), 

2) siitä, ettei Palvelu ole ollut yleisesti taikka yksittäisen Käyttäjän osalta käytettävissä, 

3) siitä, että Valokuitunen on poistanut Palvelun sisältöä tai 

4) siitä, että Valokuitunen on yksi­puolisesti lopettanut Palvelun tarjoamisen taikka rajoittanut sitä.

7. Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tieto­turvallisuus­riskin. Valokuitunen ei vastaa Käyttäjän tieto­turvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Käyttäjä vastaa itse käyttämiensä tieto­koneiden, tieto­järjestelmien, lähi­verkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta. Käyttäjä vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Käyttäjän tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten tai muiden vastaavien haittojen Valokuitusen, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

8. Ehtojen muutokset

Sovellettavan lain pakottavien säännösten sallimaan enimmäis­määrään saakka, Valokuitusella on yksi­puolinen oikeus muuttaa näitä käyttö­ehtoja. Valokuitunen ilmoittaa Käyttäjälle uusista käyttö­ehdoista vähintään kahta (2) viikkoa ennen niiden voimaan­tuloa Palvelussa olevalla ilmoituksella, asiakas­tiedotteella, asiakkaille toimitettavissa asiakas­lehdissä ja/tai muulla Valo­kuitusen hyväksi katsomalla tavalla. Jatkamalla Palvelun käyttöä uusien käyttö­ehtojen tultua voimaan Käyttäjä hyväksyy uudet käyttöehdot.

9. Käyttöoikeuden voimassaolo ja Palvelun lopettaminen

Valokuitusella on oikeus poistaa Käyttäjälle antamansa näiden käyttö­ehtojen mukainen käyttö­oikeus ilman mitään Käyttäjälle annettavaa ilmoitusta, mikäli 1) Käyttäjä rikkoo tai Valo­kuitusella on perusteltu syy epäillä, että Käyttäjä on rikkonut näitä käyttö­­ehtoja, 2) Valo­kuitunen päättää lopettaa Palvelun tarjoamisen tai 3) Valo­kuitunen päättää rajoittaa Palvelun tarjoamista osittain tai yksittäisen Käyttäjän osalta.

Samassa yhteydessä päättyy automaattisesti myös Käyttäjän ja Valokuitusen välinen näiden käyttö­ehtojen mukainen sopimus Palvelun käyttämisestä.

10. Käyttöoikeuden siirto

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttö­oikeutta kolmannelle ilman Valokuitusen etu­käteistä kirjallista suostumusta. Valokuitusella on oikeus siirtää Palvelu ja sen yllä­pitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle ilmoit­tamalla siitä Käyttäjälle. Valokuitusen kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tapah­tuvasta siirrosta Valo­kuitusen ei kuitenkaan tarvitse erikseen ilmoittaa.