Pientaloalue

Käyttö­ehdot

Valokuitunen.fi-verkko­sivustoa koskevat käyttö­ehdot

Päivitetty 26.4.2024

1. Yleistä

Nämä käyttöehdot ja tietosuojalausunto koskevat Valokuitunen Oy:n (jäljempänä ”Valokuitunen”) käyttäjälle tarjoamaa verkkopalvelua verkko-osoitteessa: www.valokuitunen.fi (verkkopalvelu jäljempänä ”Palvelu”). Palvelun tarkoituksena on tarjota tietoa valokuidun saatavuudesta, kerätä tietoa valokuituliittymän hankkimisesta kiinnostuneista käyttäjistä, tiedottaa alueellisten valokuituhankkeiden toteutuksen vaiheista ja saatavilla olevista palveluista ja palveluntarjoajista.

Käyttäjällä (”Käyttäjä”) ei ole oikeutta käyttää Palvelua, mikäli hän ei hyväksy ja noudata näitä käyttö­ehtoja. Alle 18-vuotiaalla Käyttäjällä tulee olla huoltajan lupa Palvelun käyttämiseen.

Näiden käyttöehtojen ja palvelu­kohtaisen tieto­suoja­lausunnon lisäksi Valokuitusen yleistä tieto­suoja­lausuntoa sovelletaan luonnollisten henkilöiden henkilö­tietojen käsittelyyn riippumatta siitä, oletko kuluttaja- tai yritys­asiakas taikka Valokuitusen yhteis­työ­kumppani. Yleisen tieto­suoja­lausunnon tarkoituksena on kertoa niistä periaatteista ja käytän­nöistä, joita me Valo­kuitusella noudatamme asiakkaidemme yksityisyyden­­ suojan, viestinnän luotta­­muksel­­lisuuden ja muiden oikeutettujen intressien varmistamiseksi.

2. Henkilötietojen käsittely 

Henkilötietoja käsitellään voimassaolevan tietosuojalainsäädännön sekä Valokuitusen tietosuojalausunnon mukaisesti. Henkilörekisterin rekisterinpitäjänä toimii Valokuitunen Oy.

Käyttäjien ilmoittamat kiinnostuksen ilmaisut ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia. Valokuitunen voi käsitellä henkilötietoja yhtä tai useampaa seuraavaa tarkoitusta varten. Valokuitunen käyttää tietoja valokuituliittymien markkinointiin ja myyntiin, valokuituverkon suunnitteluun, verkon rakennushankkeiden käynnistämiseen, asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen, kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Käyttäjän suostumuksella sähköpostin ja muiden sähköisten viestintäkanavien kautta tapahtuviin suoramarkkinointi- ja mainostarkoituksiin.

Tallennettuja kiinnostuksen ilmaisuja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle, kuten paikalliselle valokuituosuuskunnalle, sähköyhtiölle tai toiselle teleoperaattorille tilanteissa, joissa kolmas osapuoli pyrkii toteuttamaan alueelle valokuituverkon tai pyrkii edistämään valokuituverkon toteuttamista alueella. Kolmannen osapuolen oikeus käyttää tietoja on rajoitettu vastaavaa käyttötarkoitusta varten. Tietojen luovuttamisesta ei erikseen informoida Käyttäjää. Mikäli Käyttäjä ei halua, että hänen tietojaan luovutetaan edellä kuvattuihin tarkoituksiin, voi Käyttäjä peruuttaa ilmoittamansa kiinnostuksen.

3. Kiinnostuksen ilmoittaminen

Käyttäjä voi ilmoittaa Palvelussa kiinnostuksensa valokuituliittymän tilaamiseen. Käyttäjä saa ilmoittaa kiinnostuksen tilaamiseen vain kerran, eikä Käyttäjä saa ilmoittaa kiinnostusta toisen henkilön puolesta. Kiinnostuksen ilmoittaneen Käyttäjän sijainti kartalla voidaan Käyttäjän suostumuksella esittää julkisella hankesivulla verkon toteutusvaiheessa. Näkyminen kartalla on valinnaista ja henkilö voi estää näkymisen kartalla ilmoittamalla siitä. Käyttäjän ilmoittama kiinnostus voidaan kuitenkin esittää sellaisissa kokonaisuuksissa, joista yksittäistä Käyttäjää ei voi erottaa.

Kiinnostuksen ilmoittaneelle Käyttäjälle voidaan ilmoittaa puhelimitse, kirjepostina tai Käyttäjän suostumuksella sähköpostitse, jos alueella käynnistyy valokuituverkon toteuttamiseen tähtäävä hanke. Käyttäjän tietoja voidaan käyttää valokuituliittymien markkinointiin ja myyntiin. Henkilötietoja voidaan myös Käyttäjän suostumuksella käsitellä sähköpostin ja muiden sähköisten viestintäkanavien kautta tapahtuviin suoramarkkinointi- ja mainostarkoituksiin.

Saatavuushakuja ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Kun Käyttäjä tekee valokuidun saatavuushaun, niin saatavuushaun yhteydessä Palvelu tallentaa väliaikaisesti Käyttäjän IP-osoitteen saatavuushakujen kaupallisen käytön ja väärinkäytösten estämiseksi. Käyttäjän IP-osoitetta säilytetään yhden tunnin ajan, jonka jälkeen se poistetaan. Käyttäjän IP-osoitetta ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin Palvelun kaupallisen käytön ja väärinkäytösten estämiseksi. Valokuitusella on oikeus estää samasta IP-osoitteesta tehdyt toistuvat saatavuushaut, jotka on tehty selvästi väärin perustein kaupallisessa tarkoituksessa.

4. Evästeet

Palvelussa käytetään evästeitä. Evästeet ovat tietoa sisältäviä tekstitiedostoja, joita verkkosivut luovat ja jotka tallentuvat vierailijan tietokoneelle. Evästeet ovat osa Palvelun toimivuutta ja ne mahdollistavat käyttäjille eri toimintojen käyttämisen. Jotta verkkosivustoa voidaan parantaa ja taata hyvä käyttökokemus, evästeet tallentavat tietoa siitä, miten Käyttäjä käyttää verkkosivustoa.

Käyttämällä Palvelua hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet voi poistaa käytöstä muuttamalla selaimen asetuksia. Evästeiden käytöstä poistaminen heikentää Palvelun toimivuutta ja käyttökokemusta.

Evästeiden käytöllä voimme tunnistaa ja laskea anonyymisti Palvelun käyttäjät ja kerätä tietoa siitä, miten ja milloin Palvelua käytetään. Evästeiden käytön tarkoitus on analysoida ja kehittää Palvelua ja parantaa käyttäjän käyttökokemusta sekä hyödyntää niitä Palvelun tilastollisessa seurannassa sekä sisällön kohdentamisessa.

Lisätietoa evästeiden käytöstämme saat täältä.

5. Immateriaalioikeudet

Palvelun sisältämä aineisto, kuten teksti, grafiikka, nimet, kuvat, kuviot, piirrokset, logot, ohjelmistot ja muu sisältö ovat Valokuitusen, lisenssinantajien tai yhteistyökumppaneiden omaisuutta ja suojattu tekijänoikeuslain ja muun lainsäädännön nojalla. Kaikki tekijän- ja teollisoikeudet sekä muut mahdolliset oikeudet Palvelun sisältämään aineistoon pidätetään, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Aineiston kopioiminen, siirtäminen, muuttaminen, tallentaminen, julkaiseminen ja jakelu on kielletty ilman Valokuitusen etukäteistä kirjallista suostumusta. Palvelun katselu ja tallentaminen tietokoneella tai vastaavalla laitteella sekä tulostaminen henkilökohtaista, eikaupallista käyttöä varten on sallittua. Palvelussa olevia rekisteröityjä tavaramerkkejä (esimerkiksi ”Valokuitunen” ja Valokuitusen logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä) tai muita tunnusmerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Valokuitusen etukäteistä kirjallista lupaa.

6. Vastuuvapaus

Palvelun sisältö tarjotaan ”sellaisena kuin se on”. Käyttäjä ymmärtää sen, että Valokuitunen tarjoaa Palvelun Käyttäjän käyttöön ilman erillisen vastikkeen maksamista ja ettei Valokuitusella ole mahdollisuutta tarkistaa Palveluun lähetetyn Aineiston sisältöä, oikeellisuutta, lain vastaisuutta tai muita ominaisuuksia. Palvelussa annettua tietoa ei voida missään tilanteessa pitää Valokuitusta sitovana tarjouksena tai muuna Valokuitusta velvoittamana ilmaisuna, jollei Palvelussa toisin nimenomaisesti ilmoiteta.

Palvelun esittämät tiedot ja statistiikat esitetään sellaisenaan sitoumuksetta. Valokuitunen pidättää oikeuden tehdä Palveluun muutoksia, rajoittaa Palvelun käyttöä tai poistaa Palvelun.

Valokuitunen ei takaa Palvelun keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa eikä myöskään Palvelun tai minkään Palvelussa olevan materiaalin, kuten esimerkiksi minkään tekstin, kuvan, grafiikan, linkin tai muun sisällön, käytettävyyttä, oikeasisältöisyyttä tai täydellisyyttä. Valokuitunen ei sitoudu päivittämään Palvelussa olevaa informaatiota tai muuta sisältöä.

Palvelussa saattaa olla linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille ja sosiaalisen median liitännäisiä. Käyttäjä on tietoinen ja hyväksyy, että tällaisten linkkien käyttäminen on Käyttäjän omalla vastuulla. Valokuitunen ei hallinnoi kolmansien osapuolien sivustoja tai vastaa kolmansien osapuolien sivustojen sisällöstä, käytettä­vyydestä, oikea­sisältöisyydestä tai tieto­turvallisuudesta. Palvelussa oleva linkki kolmannen osapuolen sivustolle ei myöskään osoita mitään Valokuitusen ja kolmannen osapuolen välisestä suhteesta.

Sovellettavan lain pakottavien säännösten sallimaan enimmäismäärään saakka, Valokuitunen ei vastaa mistään Käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka voivat aiheutua esimerkiksi:

1) Palvelun käytöstä (mukaan lukien rajoituksetta Palvelun sisältämät virheelliset tiedot), 

2) siitä, ettei Palvelu ole ollut yleisesti taikka yksittäisen Käyttäjän osalta käytettävissä, 

3) siitä, että Valokuitunen on poistanut Palvelun sisältöä tai 

4) siitä, että Valokuitunen on yksi­puolisesti lopettanut Palvelun tarjoamisen taikka rajoittanut sitä.

7. Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Valokuitunen ei vastaa Käyttäjän tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Käyttäjä vastaa itse käyttämiensä tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta. Käyttäjä vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Käyttäjän tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten tai muiden vastaavien haittojen Valokuitusen, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

8. Ehtojen muutokset

Valokuitusella on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun uusista käyttöehdoista on ilmoitettu Palvelussa. Palvelun käyttäminen käyttöehtojen muuttamisen jälkeen on osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä.

9. Käyttöoikeuden voimassaolo ja Palvelun lopettaminen

Valokuitusella on oikeus poistaa Käyttäjälle antamansa näiden käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus ilman mitään Käyttäjälle annettavaa ilmoitusta, mikäli 1) Käyttäjä rikkoo tai Valokuitusella on perusteltu syy epäillä, että Käyttäjä on rikkonut näitä käyttöehtoja, 2) Valokuitunen päättää lopettaa Palvelun tarjoamisen tai 3) Valokuitunen päättää rajoittaa Palvelun tarjoamista osittain tai yksittäisen Käyttäjän osalta.

Samassa yhteydessä päättyy automaattisesti myös Käyttäjän ja Valokuitusen välinen näiden käyttö­ehtojen mukainen sopimus Palvelun käyttämisestä.

10. Käyttöoikeuden siirto

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle ilman Valokuitusen etukäteistä kirjallista suostumusta. Valokuitusella on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle ilmoittamalla siitä Käyttäjälle. Valokuitusen kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tapahtuvasta siirrosta Valokuitusen ei kuitenkaan tarvitse erikseen ilmoittaa.