Pientaloalue

Tietosuoja­lausunto

Valokuitunen Oy:n tietosuojalausunnon tarkoituksena on kertoa niistä periaatteista ja käytännöistä, joita me Valokuitunen Oy:ssä noudatamme asiakkaidemme yksityisyyden suojan, viestinnän luottamuksellisuuden ja muiden oikeutettujen intressien varmistamiseksi.

Valokuitusen tieto­suoja­lausunto 25.8.2023

Me Valokuitunen Oy:ssä (jäljempänä ”Valokuitunen”) ymmärrämme, että yksityisyyden suoja on tärkeää asiak­kaillemme ja yhteis­työ­kumppaneillemme. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja turvaamaan asiak­kaidemme ja yhteis­työ­kumppaniemme yksityisyyttä. Asiakkaamme ja yhteis­työ­kumppanimme uskovat käsiimme heidän luotta­muksellisia tietojaan ja olemme velvollisia toimimaan tämän luottamuksen mukaisesti joka päivä.

Tässä tietosuoja­lausunnossa (”Tieto­suoja­lausunto”) kerromme:

 • kuinka keräämme henkilötietojasi;
 • mitä henkilötietoja käsittelemme sinusta;
 • mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilö­tietojasi;
 • millä tavalla suojaamme ja turvaamme henkilö­tietosi;
 • kenelle luovutamme henkilötietojasi;
 • kuinka kauan säilytämme henkilö­tietojasi; ja
 • mitä oikeuksia ja valinnan­mahdol­lisuuksia sinulla on henkilö­tietojesi käsittelyn suhteen.

Noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä Valo­kuituseen sovellettavaa Euroopan unionin (”EU”) ja Suomen lain­säädäntöä sekä viran­omaisten antamia määräyksiä ja ohjeita, kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679).

Tietosuojalausuntoa sovelletaan luonnollisten henkilöiden henkilö­tietojen käsittelyyn riippumatta siitä, oletko kuluttaja- tai yritys­asiakas taikka muu Valo­kuitusen yhteistyö­kumppani. Lisäksi Valo­kuitusella saattaa olla palvelu­kohtaisia tietosuoja­selosteita, joissa kerrotaan henkilö­tietojen käsittelystä kyseisen palvelun osalta. Löydät ne käyttöehdoistamme.

Tietosuojalausuntoa ei sovelleta muiden yhtiöiden tarjoamiin palveluihin tai verkko­sivuihin, vaikka pääsy näihin palveluihin tapahtuisi Valo­kuitusen viestintä­verkon tai palveluiden kautta.

1. Määritelmät

Tietosuojalausunnossa käytetään alla olevia termejä seuraavasti:

Anonymisoitu tieto tarkoittaa tietoa, joka ei enää ole yhdistettävissä sinuun henkilönä, koska kaikki tunnis­tettavat elementit on poistettu.

Asiakas on Palveluidemme nykyinen tai mahdollinen tuleva tilaaja, ostaja, käyttäjä tai tällaisen yhteyshenkilö. 

Yhteistyökumppani on urakoitsijan, asentajan tai muun palvelun­tarjoajan tai yhteistyö­kumppanin edustaja tai yhteys­henkilö.

Maanomistaja on valokuitu­verkosto­alueemme maan­omistaja tai alueen vuokra- tai muun käyttö­oikeuden haltija.

Valokuituseen sopimussuhteessa oleva Asiakas, Yhteistyö­kumppani tai Maan­omistaja vastaa siitä, että kaikki sen yhteys­henkilöt ovat tietoisia ja ymmärtävät Tieto­suoja­lausunnon sisällön.

Henkilötieto on tieto, joka voidaan suoraan tai välillisesti yhdistää sinuun henkilönä. Käsittelemämme henkilö­tieto­tyypit on kuvattu jäljempänä Tieto­suoja­lausunnossa.

Palvelut tarkoittavat kaikkia Valokuitusen tarjoamia tuotteita ja palveluita.

2. Kuinka keräämme henkilö­tietojasi?

Rakennutamme valokuitu­verkkoja kuluttaja- ja yritys­asiakkaille, vastaamme verkkojen yllä­pidosta, vuokraamme verkko­yhteyksiä operaat­toreille ja käsittelemme henkilö­tietoja näiden Palveluiden toimittamiseen liittyen tai sen yhteydessä.

Voimme kerätä henkilö­tietoja seuraavista lähteistä:

 1. Suoraan sinulta itseltäsi, kun esimerkiksi asioit kanssamme, ostat tai tilaat Palveluitamme ja tuotteitamme taikka rekisteröidyt tai kirjaudut Palveluihimme, vierailet verkko­sivuillamme, tilaat uutis­kirjeemme, vastaat asiakas­tyytyväisyys­tutkimukseen tai olet meihin yhteydessä.
 2. Muista lähteistä:
  • Havainnoituja tietoja, jotka syntyvät Palvelun käytön yhteydessä käsittelemme lain sallimissa rajoissa esimerkiksi silloin kun käytät viestintä­verkkoamme, online-palveluitamme, mobiili­sovelluksiamme ja muita Palveluita (esim. puhelun soittamisen ja sähköpostin lähettämisen yhteydessä tai verkko­sivuilla käydessä).
  • Johdettuja tietoja, jotka olemme luoneet henkilö­tiedoistasi, kuten esimerkiksi suora­markkinoinnin kohdentamiseksi analytiikan avulla tehdyt päätelmät mahdollisista kiinnostuksen kohteistasi.
  • Nimenomaisesti muista lähteistä saatuja tietoja, kuten muilta palvelun­tarjoajilta tai julkisesti saatavilla olevista rekistereistä, esim. väestö­rekisteri­keskuksesta, Postin rekistereistä, Asiakkuus­­markkinointi­­liiton Robinson-kieltorekisteristä, Suomen Asiakas­tiedolta ja Fonectalta. Henkilö­tietojen luovuttaminen Valokuituselle ei ole pakollista, mutta mikäli päätät olla luovuttamatta henkilö­tietojasi, emme välttämättä voi tarjota sinulle Palveluitamme.

3. Mitä henkilötietoja käsittelemme sinusta?

Voimme käsitellä seuraavan tyyppisiä henkilötietoja:

Asiakkaat:

 • Perustiedot kuten nimi ja yhteys­tiedot, toivottu yhteyden­pitotapa, yritys­yhteys­henkilöiden (mukaan lukien asunto-osake­yhtiöt) osalta myös arvo tai ammatti ja vastuu­asema/työtehtävä, sosiaalisen median tunniste­tiedot;
 • Demografiatiedot kuten ikä, syntymä­aika, suku­puoli ja äidinkieli;
 • Henkilötunnus, mikäli se on tarpeen Asiakkaan yksi­löimiseksi esim. laskutusta varten tai muutoin lain salliessa tai edellyttäessä;
 • Valokuitusen palveluihin ja portaaleihin rekiste­röitymisen ja kirjautumisen yhteydessä kerättävät tiedot, kuten käyttäjä­tunnukset ja salasanat (esim. valokuitunen.fi);
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot kuten Palvelua, tuotteita ja tilauksia koskevat, niihin liittyvät ja niiden toimitta­miseksi tarvittavat tiedot, tilaaja- ja käyttäjä­tiedot, laskutukseen, luoton­valvontaan ja maksamiseen liittyvät tiedot, jakelun­keskeytystä rajoittavat syyt kuten Asiakkaan maksu­vaikeus, vakava sairaus tai työttömyys, pankki­yhteystiedot, asiointia koskevat tiedot (valtakirjat, valtuutukset) asiakas­yhteydenotot ja niihin liittyvät tallenteet kuten esimerkiksi puhelut sekä sähköposti- ja chat-viestit asiakas­palveluun sekä tarpeen vaatiessa ja lain sallimissa tilanteissa mahdollinen toimi­pisteemme vierailun yhteydessä tallentunut video­tallenne kiinteistön aulassa sijaitsevasta kiinteistön hallinnoimasta turvakamerasta;
 • Muut Palvelun käyttöä kuvaavat tiedot, myös evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla internet- ja mobiili­selailun yhteydessä mahdollisesti kerättävät henkilö­tiedot (lisätietoja evästeiden käytöstä);
 • Valokuitusen järjestämiin tapahtumiin, kilpailuihin ja arvontoihin ilmoittautumisen yhteydessä kerättävät tiedot;
 • Suoramarkkinointi­kampanjoita koskevat tiedot, suora­markkinointiin liittyvät luvat ja -kiellot, kiinnostuksen kohteet, uutis­kirjeiden ja tapahtuma­kutsujen tilaukset, suora­markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot;
 • Muut suostumuksellasi kerättävät, suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot

Yhteistyökumppanit:

 • Perustiedot kuten nimi ja yhteys­tiedot, toivottu yhteyden­pitotapa, arvo tai ammatti, pätevyys- ja koulutus­tiedot sekä vastuuasema/ työtehtävä;
 • Työn suunnitteluun, suoritettuihin työ­tehtäviin ja toimen­piteisiin liittyvät tiedot;
 • Demografiatiedot kuten ikä, syntymä­aika, suku­puoli ja äidinkieli;
 • Henkilötunnus, mikäli se on tarpeen Yhteistyö­kumppanin yksilöimiseksi lain salliessa tai edellyttäessä;
 • Valokuitusen palveluihin ja portaaleihin rekiste­röitymisen ja kirjautumisen yhteydessä kerättävät tiedot, kuten käyttäjä­tunnukset ja salasanat (esim. valokuitunen.fi);
 • Muut suostumuksellasi kerättävät, suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot

Maanomistajat:

 • Perustiedot kuten nimi ja yhteys­tiedot, toivottu yhteyden­pitotapa;
 • Demografiatiedot kuten ikä, syntymä­aika, sukupuoli ja äidinkieli;
 • Henkilötunnus, mikäli se on tarpeen Maan­omistajan yksilöimiseksi lain salliessa tai edellyttäessä;
 • Perustiedot kiinteistöstä, kuten kiinteistö­tunnus ja sijaintitiedot;
 • Maankäyttöön ja sopimuksiin liittyvät tiedot, kuten sopimuksen numero;
 • Muut suostumuksellasi kerättävät, suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot

4. Millä oikeudellisilla perusteilla ja mihin tarkoituksiin käsit­telemme henkilötietojasi?

4.1 Käsittelyn oikeudelliset perusteet

Käsittelemme henkilötietojasi seuraavilla käsittely­perusteilla:

 • Käsittelemme henkilötietojasi täyttääksemme sopimus­velvoitteemme sinun sopimus­kumppaninasi.
 • Saatamme lisäksi käsitellä henkilötietojasi oikeutetun etumme nojalla Palveluiden käyttämisen ja tarjoamisen yhteydessä. Valokuitusella on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja asiakas- tai muun sopimussuhteen hoitamiseksi sekä Asiakkaidemme palvelemiseksi. Tämä mahdollistaa esimerkiksi kohdistetun markkinoinnin ja mainonnan. 
 • Käsittelemme lisäksi henkilötietojasi täyttääksemme pakottavan lainsäädännön mukaiset velvollisuutemme. 
 • Saatamme joissain tapauksissa pyytää suostumustasi henkilötietojen käsittelyyn. Näissä tapauksissa sinulla on milloin tahansa oikeus perua aikaisemmin antamasi suostumus.

Käsittelemme kaikissa edellä mainituissa tilanteissa henkilö­tietoja vain käsittelyn määriteltyyn käyttö­tarkoituksen ja sen vaatimassa laajuudessa sekä otamme aina huomioon asiakkaidemme ja yhteis­työ­kumppa­neidemme yksityisyyden suojan. Voimme yhdistää eri Palveluiden yhteydessä kerättyjä tietoja siltä osin kuin tiedot on kerätty samaan käyttö­tarkoitukseen. Jos Asiakas on tunnistettavissa, voimme yhdistää häntä koskevia asiakas­tietoja hänestä kerättyyn analytiikka­tietoon voidaksemme kohdentaa Palveluitamme paremmin juuri kyseisen Asiakkaan tarpeisiin.

4.2 Tarkoitus

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja, joita tarvitaan sopimus­velvoitteidemme täyttämiseen, liike­toimintamme harjoittamiseen, tehokkaaseen asiakas­palveluun ja tarkoituksen­mukaisiin kaupallisiin toimiin sisältäen myös henkilö­tietojen käsittelyn tietojen anonymi­soimiseksi.

4.2.1 Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

Valokuitunen voi käsitellä Asiakkaiden henkilö­tietoja alla oleviin käyttö­tarkoituksiin:

a. Palveluiden tarjoamiseksi ja tuottamiseksi (oikeusperuste: sopimuksen täytäntöön­pano ja oikeutettu etu): Henkilötietojasi käsitellään ensisijaisesti sovitun palvelun toimittamiseksi sekä asiakas- tai sopimussuhteen hallintaan, asiakkaiden, yhteys­henkilöiden ja käyttäjien tunnistamiseen, tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen, laskuttamiseen, palvelun ja tuotteiden laadun­valvontaan, luoton­valvontaan, perintään, asiakaspalvelua varten sekä erilaisten vika- ja häiriötilanteiden korjaamiseen ja reklamaatioiden käsittelyyn. Käsittelemme henkilö­tietoja myös asiakas­viestintään kuten Palveluihin liittyvien ilmoitusten lähettämiseen ja ollaksemme asiakkaaseen yhteydessä Palveluihimme liittyvissä asioissa.

Varmistaaksemme asiakassuhteidemme luotettavuuden, sopimus­suhteen syntyminen ja/tai palveluiden toimittaminen voivat edellyttää hyväksyttyä luotto­päätöstä, joka voidaan tehdä Suomen Asiakastieto Oy:n toimesta automatisoitua päätöksen­tekoa käyttäen. Luotto­tieto­selvitys laaditaan sen jälkeen, kun olet lisännyt tilaukseesi tarvittavat tiedot ja lähettänyt tilauksesi meille. Saamme Suomen Asiakastieto Oy:ltä Yritys- ja yhteisö­tieto­järjestelmään, Kauppa­rekisteriin ja/tai Väestö­rekisteri­keskukseen merkittyihin tietoihin perustuvan suosituksen luotto­päätöksen tekemisestä (kyllä/harkinta/ei), jota voimme käyttää apuna asiakas­suhteen solmimisessa.

b. Teknisten vikojen ja virheiden havaitsemiseksi ja tietoturvasta huolehtimiseksi (oikeusperuste: oikeutettu etu): Käsittelemme henkilötietojasi teknisten vikojen ja virheiden havaitsemiseksi sekä kaikkien Palveluidemme, tieto­järjes­telmiemme ja viestintä­verkkojemme tietoturvasta huolehtimiseksi sekä niiden toimivuuden testaamiseksi. Tarvittaessa voimme käsitellä henkilötietoja myös Palveluihin liittyvien väärinkäytösten ja petosten havaitsemiseksi tai estämiseksi esimerkiksi silloin, jos maksullista viestintäpalvelua on käytetty maksutta. Me voimme myös tietoturvatarkoituksessa kerätä tietoja Palveluiden käytöstä, esimerkiksi onnistuneista ja epäonnistuneista kirjautumisista Palveluihimme, jotka edellyttävät rekisteröitymistä.

c. Liiketoimintamme ja siihen liittyvien prosessien kehittämiseen ja hallintaan (oikeusperuste: oikeutettu etu): Käsittelemme henkilötietojasi Valokuitusen sisällä liike­toimintamme, Palveluidemme ja niihin liittyvien prosessien kehittämiseen ja hallintaan sekä laadun­varmistamiseen. Tällainen käsittely voi olla tarpeen, kun esimerkiksi analysoimme toimitus­prosesseja ja niihin liittyviä reklamaatioita voidaksemme kehittää toimitus­prosessiamme tehokkaammaksi ja siten löytää paremman ja nopeamman tavan palvella asiakkaitamme. Käsittelemme henkilö­tietoja myös ymmärtääksemme paremmin asiakkaidemme tarpeita ja toiveita esimerkiksi Palveluidemme ominaisuuksien tai sisällön suhteen.

d. Tilastojen muodostamiseksi (oikeusperuste: oikeutettu etu): Käsittelemme henkilö­tietojasi muodostaaksemme tilastoja ja tilastollisia analyysejä Palveluiden kehittämistä tai muita analysointi­tarpeita, kuten asiakas­tarjonnan kehittämistä varten, ja voimme siten esimerkiksi ryhmitellä asiakkaitamme laskutuksen, asiakas­suhteen keston ja ulkoisten luokitusten avulla.

e. Suoramarkkinointi (oikeusperuste: oikeutettu etu): Käsittelemme ja hyödynnämme sekä anonymisoitua tietoa että henkilö­tietoa markkinointi­tarkoituksiin ja markkinointi­kohde­ryhmien muodostamiseksi voimassa olevan lain sallimissa rajoissa. Lisäksi voimme käsitellä henkilö­tietoja kohdistaaksemme markkinointimme juuri kutakin asiakasta kiinnostaviin tuotteisiin ja palveluihin. Voimme käyttää henkilö­tietoja lain sallimissa rajoissa sekä omien että yhteistyö­kumppaneidemme tuotteiden ja palveluiden markkinointiin kuten suora­markkinointiin, markkina­tutkimuksiin sekä asiakas­tyytyväisyys­kyselyihin.

f. Palveluiden personoiminen (oikeusperuste: oikeutettu etu): Voimme käsitellä henkilö­tietoja tai anonymisoitua tietoa Palveluiden personoimiseen ja kohdentamiseen esimerkiksi tekemällä suosituksia ja näyttämällä kohdennettuja sisältöjä Palveluissa tai asiakas­kanavissamme. Käsittelemme henkilö­tietoja ja anonymisoituja tietoja myös muodostaaksemme kattavan käsityksen asiakkaan Palveluidemme käytöstä ja sekä Palveluitamme koskevista mieltymyksistä. Tällaista profiloitua tietoa käytämme mahdollistaaksemme asiakkaillemme yhä paremman kokemuksen Palveluidemme käytöstä.

g. Lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi (oikeusperuste: lainmukaisen velvoitteen täyttäminen): Käsittelemme henkilötietoja lakiin perustuvien velvoitteidemme hoitamiseksi kuten kirjanpito- ja viranomais­tarkoituksiin.

h. Muihin tarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi (oikeusperuste: suostumus): Voimme käsitellä henkilötietojasi kaikkiin niihin käyttötarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi. Suostumuksen pyytämisen yhteydessä kerromme sinulle kattavasti, mitä henkilötietojen käsittelyä antamasi suostumus merkitsee ja miten voit peruuttaa suostumuksen. Sinulla on milloin tahansa oikeus perua antamasi suostumus.

4.2.2 Yhteistyökumppanit

Valokuitunen voi käsitellä Yhteistyö­kumppaneiden henkilötietoja edellä kohdassa 4.2.1 mainittujen d–h kohtien lisäksi alla oleviin käyttö­tarkoituksiin:

Yhteistyökumppanuuden ylläpitäminen ja kehittäminen (oikeusperuste: sopimuksen täytäntöön­pano ja oikeutettu etu): Käsittelemme Yhteistyö­kumppanien henkilö­tietoja ensisijaisesti Yhteis­työ­kumppanien edustajien tunnistamiseksi ja työtehtävien koordinointia ja seurantaa varten sekä sopimus- tai muun yhteistyö­suhteen perusteella.

4.2.3 Maanomistajat

Valokuitunen voi käsitellä Maanomistajien henkilötietoja edellä kohdassa 4.2.1 mainittujen d–h kohtien lisäksi alla oleviin käyttötarkoituksiin:

Maanomistajien yhteistyösuhteen ylläpitämiseksi ja kiinteistöihin ja maankäyttöön liittyvien asioiden hoitamiseksi (oikeusperuste: sopimuksen täytäntöönpano ja oikeutettu etu): Käsittelemme Maanomistajien henkilötietoja ensisijaisesti Maanomistajan ja kiinteistön tunnistamiseksi, maankäyttöä koskevien sopimusten tekemiseksi, hallinnoimiseksi ja täytäntöönpanemiseksi sekä yhteistyösuhteen hoitamiseksi ja siihen liittyvää tiedottamista varten.

5. Millä tavalla suojaamme ja turvaamme henkilö­tietosi?

Tietoturva ja asiakastietojen turvaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Valokuituselle on tärkeää pyrkiä turvaamaan henkilötietojen käytettävyys, saatavuus, eheys ja turvallisuus. Pyrimme toteuttamaan tarkoituksen­mukaisia menettely­tapoja henkilö­tietojen suojaamiseksi sekä estääksemme ja havaitaksemme ulkopuolisten luvattoman pääsyn henkilö­tietoihin ja henkilö­tietojen katoamisen.

Työskentelemme jatkuvasti asiakkaidemme oikeuksien turvaamiseksi. Huolehdimme henkilökunnan, tietojen, tieto­järjestelmien sekä sisäisten ja yleisten viestintä­verkkojen kuin myös toimistojen ja teknisten tilojen turvallisuudesta. Erityistä huomiota kiinnitämme käsittelemiemme tietojen kuten henkilö­tietojesi turvaamiseen.

Tietojen turvaamisessa otamme huomioon henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liike­toiminnalle, käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet sekä erilaiset uhka­tekijät sovellettavan lain­säädännön, määräysten ja sopimus­velvoitteiden mukaisesti.

6. Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Jaamme henkilötietojasi Valokuitusen sisällä ja ainoastaan siinä määrin kuin se on kohtuudella tarpeen tämän Tietosuojalausunnon mukaisiin tarkoituksiin. Tietyissä tilanteissa voimme luovuttaa henkilötietojasi voimassa olevan lain edellyttämissä ja sallimissa tilanteissa. Voimme myös käsitellä anonymisoitua tai tilastollista tietoa, jota ei ole mahdollista yhdistää sinuun henkilönä. Tällaista tietoa voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös muihin kuin Tietosuojalausunnossa kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi alla oleville tahoille:

a. Valokuitusen kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Konserni­yhtiömme voivat käyttää henkilö­tietojasi tässä Tietosuoja­lausunnossa määriteltyihin tarkoituksiin.

b. Valokuitusen puolesta toimiville ali­hankkijoille, jotka käsittelevät henkilö­tietoja puolestamme antamamme toimeksi­annon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilö­tietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen. Käyttäessämme ali­hankkijoita huolehdimme asian­mukaisella tavalla siitä, että käsittely tapahtuu Tietosuoja­lausunnon mukaisesti. Tässä tarkoitettuja käsittelijöitä ovat mm. IT-palvelun­tarjoajat, laite­huolto­kumppanimme, markkinointia lukuumme suorittavat markkinointi­toimistot, saatavien perinnästä vastaavat palvelun­tarjoajat sekä ammattimaiset palvelun­tarjoajat kuten tilin­tarkastajat sekä taloudelliset ja oikeudelliset neuvon­antajat. Luovuttaessamme tietoja Suomen Asiakastieto Oy:lle luotto­päätöskyselyä varten Suomen Asiakastieto Oy voi käyttää automaattista päätöksentekoa luotto­päätös­suosituksen antamiseen.

Henkilötietoja puolestamme käsittelevät kumppanit voivat olla sijoittautuneet Suomen, EU:n tai Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolelle. Siirtäessämme henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle varmistamme sopimuksin (esimerkiksi käyttämällä EU:n Komission malli­sopimus­lausekkeita, joista ajan­tasaiset malli­sopimus­lausekkeet löydät Euroopan komission sivuilta) tai muutoin, että siirrot toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi huolehdimme ja edellytämme myös käsittelijämme huolehtimaan tällöinkin lainsäädännön edellyttämällä tavalla siitä, että henkilötietosi säilyvät edelleen suojattuina huolimatta siitä siirretäänkö niitä EU:n ulkopuolelle.

c. Teleyrityksille tai palveluntarjoajille, jotka tarjoavat tai ovat sitoutuneet toimittamaan sinulle palveluita esimerkiksi laskutusta varten ja vika- tai häiriö­tilanteissa (mukaan lukien Valokuitusen lukuun puhelin- ja muuta asiakas­palvelua tarjoavat kumppanit).

d. Muille kolmansille osapuolille suostumuksellasi, joka on voitu saada esimerkiksi tietyn palvelun yhteydessä.

e. Oikeuskäsittelyyn liittyen tai viranomaisen pyynnöstä sovellettavan lain perusteella tai tuomio­istuimen määräyksellä oikeuden­käynnin tai viran­omais­prosessin yhteydessä. Voimme myös luovuttaa tietoja toimi­valtaiselle viran­omaiselle, esimerkiksi poliisille tai hätä­keskus­viranomaiselle, lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa etukäteen määritellyn menettely­tavan mukaisesti.

f. Lainsäädännön edellyttämissä tai sallimissa tilanteissa.

g. Yritys- ja liiketoimintajärjestelyissä kuten sulautumisten ja erilaisten yritys- ja liike­toiminta­kauppojen tai -siirtojen yhteydessä.

7. Kuinka kauan säily­tämme henkilö­tietojasi?

Säilytämme henkilötietoja pääsääntöisesti vain niin kauan kuin on tarpeen Tietosuojalausunnossa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä. Kun henkilötietoja ei enää tarvita kyseisiin tarkoituksiin, poistamme tiedot, ellei meillä ole sovellettavien lakien tai määräysten mukaista laillista velvoitetta säilyttää tällaisia tietoja tietyn ajan. Joissain tapauksissa saatamme säilyttää henkilötietoja vielä sen jälkeen, kun henkilötiedot eivät ole enää tarpeellisia kyseiseen tarkoitukseen, jota varten tiedot kerättiin, mikäli tietojen säilyttäminen on tarpeellista esimerkiksi sen varmistamiseksi, että olemme täyttäneet lainmukaiset velvollisuutemme (esim. kirjanpitovelvollisuus).

Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja ja pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötiedot ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä.

Alla on kerrottu esimerkkejä henkilötietojen säilytysajoista:

 • Säilytämme asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyviä tietoja kuten yhteystietoja, henkilötunnusta, asiakas­suhteeseen liittyviä tietoja, palvelun käyttöä kuvaavia tietoja lähtö­kohtaisesti sopimussuhteen voimassa­olon ajan tai niin kauan kuin Palveluiden toimittaminen tai sopimuksen muun sisällön täytäntöön­pano edellyttää, kuitenkin enintään 10 vuotta asiakassuhteen päättymisestä.
 • Automatisoidun päätöksenteon avulla laadittujen luotto­päätös­tietojen osalta järjestelmä poistaa joka toinen yö yli 2 viikkoa vanhat luotto­tieto­tarkastukset. 

8. Mitä oikeuksia ja valinta­mahdollisuuksia sinulla on?

Oikeutesi ja valintamahdollisuutesi riippuvat henkilö­tietojen käsittelyn tarkoituksista ja tilanteesta.

 • Oikeus saada pääsy tietoihin: Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi, ja jos niitä käsitellään, saada pääsy tietoihin. Mikäli edellisestä tarkastus­pyynnöstä on kulunut alle kuusi kuukautta, Valokuitunen voi periä tarkastus­pyynnöstä hinnaston mukaisen maksun.
 • Oikeus antaa ja peruuttaa suostumuksesi: Jos henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus antaa tai peruuttaa suostumus milloin tahansa.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot oikaistuksi tai, tietyissä tapauksissa, puutteelliset henkilötiedot täydennetyiksi.
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Sinulla on oikeus vastustaa Valokuitusen oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä, automaattinen päätöksenteko ja profilointi mukaan lukien. Valokuitunen voi kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen Valokuitusen pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suora­markkinointi­tarkoituksiin ja suora­markkinointiin liittyvään profilointiin.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille suostumukseen tai sopimuksen täytäntöönpanoon perustuvaa käsittelyä varten. Sinulla on oikeus saada tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus tulla unohdetuksi: Sinulla on oikeus pyytää Valokuitusta poistamaan sinua koskevat tiedot muun muassa, jos (i) katsot niiden olevan tarpeettomia yllä kuvattuihin tarkoituksiin, (ii) peruutat antamasi suostumuksen, (iii) katsot Valokuitusen käsittelevän henkilö­tietojasi lainvastaisesti tai (iv) vastustat henkilötietojesi käyttöä suora­markkinointi­tarkoituksiin.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on tietyissä olosuhteissa oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.

9. Kuinka saat tiedon tietosuojalausunnon muuttumisesta?

Päivitämme Tietosuojalausuntoa tarvittaessa toimintamme ja Palveluidemme kehittymisen myötä. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan uusimman version lausunnosta verkkosivuiltamme.

10. Kuinka voit käyttää oikeuksiasi ja saat meihin yhteyden?

Henkilötietojen käsittelyyn tai Tietosuojalausuntoon liittyvät kysymykset sekä rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@valokuitunen.fi tai postitse alla olevaan osoitteeseen:

Rekisterinpitäjä

Valokuitunen Oy
Valimotie 21
00380 HELSINKI
Y-tunnus 3101706-7

Asiakaspalvelun numero 020 694 750

Jos Valokuitunen on mielestäsi toiminut Tietosuojalausunnon tai voimassa olevan lain vastaisesti, sinulla on oikeus reklamoida asiasta. Voit myös tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, joka valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta Suomessa.

Helsingissä 25.8.2023