Pientaloalue

Tietosuoja ja käyttö­ehdot

Valokuitunen Oy:n tietosuojalausunnon tarkoituksena on kertoa niistä periaatteista ja käytännöistä, joita me Valokuitunen Oy:ssä noudatamme asiakkaidemme yksityisyyden suojan, viestinnän luottamuksellisuuden ja muiden oikeutettujen intressien varmistamiseksi. Valokuitusen tietosuojalausunto

Valokuitunen.fi-verkkosivustoa koskevat käyttöehdot

Päivitetty 24.11.2020

1. Yleistä

Nämä käyttöehdot koskevat Valokuitunen Oy:n (jäljempänä ”Valokuitunen”) käyttäjälle tarjoamaa verkkopalvelua verkko-osoitteessa: www.valokuitunen.fi (jäljempänä verkkopalvelu = ”Palvelu”). Palvelun tarkoituksena on tarjota tietoa valokuidun saatavuudesta, kerätä tietoa valokuituliittymän hankkimisesta kiinnostuneista Käyttäjistä, tiedottaa alueellisten valokuituhankkeiden toteutuksen vaiheista ja saatavilla olevista palveluista ja palveluntarjoajista (jäljempänä ”verkkopalvelun sisältö”).

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua, mikäli hän ei hyväksy ja noudata näitä käyttöehtoja. Alle 18-vuotiaalla käyttäjällä tulee olla huoltajan lupa Palvelun käyttämiseen.

2. Kiinnostuksen ilmoittaminen

Käyttäjä voi ilmoittaa Palvelussa kiinnostuksensa valokuituliittymään. Käyttäjä saa ilmoittaa kiinnostuksen kuituliittymään vain kerran, eikä Käyttäjä saa ilmoittaa kiinnostusta toisen henkilön puolesta. Kiinnostuksen ilmoittaneen Käyttäjän sijainti kartalla voidaan Käyttäjän suostumuksella esittää julkisella hankesivulla verkon toteutusvaiheessa. Näkyminen kartalla on valinnaista ja henkilö voi estää näkymisen kartalla ilmoittamalla siitä. Käyttäjän ilmoittama kiinnostus voidaan kuitenkin esittää sellaisissa kokonaisuuksissa, joista yksittäistä Käyttäjää ei voi erottaa.

Kiinnostuksen ilmoittaneelle käyttäjälle voidaan ilmoittaa puhelimitse, kirjepostina tai käyttäjän suostumuksella sähköpostitse, jos alueella käynnistyy valokuituverkon toteuttamiseen tähtäävä hanke. Käyttäjän tietoja voidaan käyttää valokuituliittymien markkinointiin ja myyntiin. Henkilötietoja voidaan myös käyttäjän suostumuksella käsitellä sähköpostin ja muiden sähköisten viestintäkanavien kautta tapahtuviin suoramarkkinointi- ja mainostarkoituksiin.

3. Evästeet

Palvelussa käytetään evästeitä. Evästeet ovat osa Palvelun toimivuutta. Jotta verkkosivustoa voidaan parantaa ja taata hyvä käyttökokemus, evästeet tallentavat tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää verkkosivustoa.

Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet voi poistaa käytöstä muuttamalla selaimen asetuksia. Evästeiden käytöstä poistaminen heikentää Palvelun toimivuutta ja käyttökokemusta.

Evästeiden käytöllä voimme tunnistaa ja laskea anonyymisti Palvelun käyttäjät ja kerätä tietoa siitä, miten ja milloin Palvelua käytetään. Evästeiden käytön tarkoitus on analysoida ja kehittää Palvelua ja parantaa käyttäjän käyttökokemusta sekä hyödyntää niitä Palvelun tilastollisessa seurannassa sekä sisällön kohdentamisessa.

Lisätietoa evästeiden käytöstämme saat täältä

4. Immateriaalioikeudet

Palvelun sisältämä aineisto, kuten teksti, grafiikka, nimet, kuvat, kuviot, piirrokset, logot ja ohjelmistot ovat Valokuitusen, lisenssinantajien tai yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Kaikki oikeudet Palvelun sisältämään aineistoon pidätetään, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Aineiston kopioiminen, siirtäminen, muuttaminen, tallentaminen, julkaiseminen ja jakelu on kielletty ilman Valokuitusen etukäteistä kirjallista suostumusta. Palvelun katselu tietokoneella tai vastaavalla laitteella ja tulostaminen henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten on sallittua.

5. Henkilötietojen käsittely

Käyttäjien ilmoittamat kiinnostuksen ilmaisut ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia. Valokuitunen voi käsitellä henkilötietoja yhtä tai useampaa seuraavaa tarkoitusta varten. Valokuitunen käyttää tietoja valokuituliittymien markkinointiin ja myyntiin, valokuituverkon suunnitteluun, verkon rakennushankkeiden käynnistämiseen, asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen, kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä käyttäjän suostumuksella sähköpostin ja muiden sähköisten viestintäkanavien kautta tapahtuviin suoramarkkinointi- ja mainostarkoituksiin.

Tallennettuja kiinnostuksen ilmaisuja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle, kuten paikalliselle valokuituosuuskunnalle, sähköyhtiölle tai toiselle teleoperaattorille tilanteissa, joissa kolmas osapuoli pyrkii toteuttamaan alueelle valokuituverkon tai pyrkii edistämään valokuituverkon toteuttamista alueella. Kolmannen osapuolen oikeus käyttää tietoja on rajoitettu vastaavaa käyttötarkoitusta varten. Tietojen luovuttamisesta ei erikseen informoida Käyttäjää. Mikäli Käyttäjä ei halua, että hänen tietojaan luovutetaan edellä kuvattuihin tarkoituksiin, voi Käyttäjä peruuttaa ilmoittamansa kiinnostuksen.

Henkilötietoja käsitellään voimassaolevan tietosuojalainsäädännön sekä Valokuitusen tietosuojalausunnon mukaisesti.

Henkilörekisterin rekisterinpitäjänä toimii Valokuitunen Oy.

6. Sivuston tarjonta ”sellaisena kuin se on” ja sivuston muuttaminen

Käyttäjä ymmärtää sen, että Valokuitunen tarjoaa Palvelun Käyttäjän käyttöön ilman erillisen vastikkeen maksamista ja ettei Valokuitusella ole mahdollisuutta tarkistaa Palveluun lähetetyn Aineiston sisältöä, oikeellisuutta, lain vastaisuutta tai muita ominaisuuksia.

Palvelun esittämät tiedot ja statistiikat esitetään sellaisenaan sitoumuksetta. Valokuitunen pidättää oikeuden tehdä sivuille muutoksia.

7. Vastuunrajoitus

Sovellettavan lain pakottavien säännösten sallimaan enimmäismäärään saakka, Valokuitunen ei vastaa mistään Käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka voivat aiheutua esimerkiksi 1) Palvelun käytöstä (mukaan lukien rajoituksetta Sivuston sisältämät virheelliset tiedot), 2) siitä, ettei Palvelu ole ollut yleisesti taikka yksittäisen Käyttäjän osalta käytettävissä, 3) siitä, että Valokuitunen on poistanut verkkopalvelun sisältöä tai 4) siitä, että Valokuitunen on yksipuolisesti lopettanut Palvelun tarjoamisen taikka rajoittanut sitä.

8. Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Valokuitunen ei vastaa Käyttäjän tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Käyttäjä vastaa itse käyttämiensä tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta. Käyttäjä vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Käyttäjän tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten tai muiden vastaavien haittojen Valokuitusen, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

9. Ehtojen muutokset

Sovellettavan lain pakottavien säännösten sallimaan enimmäismäärään saakka, Valokuitusella on yksipuolinen oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Valokuitunen ilmoittaa Käyttäjälle uusista käyttöehdoista vähintään kahta (2) viikkoa ennen niiden voimaantuloa Palvelussa olevalla ilmoituksella, asiakastiedotteella, asiakkaille toimitettavissa asiakaslehdissä ja/tai muulla Valokuitusen hyväksi katsomalla tavalla. Jatkamalla Palvelun käyttöä uusien käyttöehtojen tultua voimaan Käyttäjä hyväksyy uudet käyttöehdot.

10. Käyttöoikeuden voimassaolo ja palvelun lopettaminen

Valokuitusella on oikeus poistaa Käyttäjälle antamansa näiden käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus ilman mitään Käyttäjälle annettavaa ilmoitusta, mikäli 1) Käyttäjä rikkoo tai Valokuitusella on perusteltu syy epäillä, että Käyttäjä on rikkonut näitä käyttöehtoja, 2) Valokuitunen päättää lopettaa Palvelun tarjoamisen tai 3) Valokuitunen päättää rajoittaa Palvelun tarjoamista osittain tai yksittäisen Käyttäjän osalta.

Samassa yhteydessä päättyy automaattisesti myös Käyttäjän ja Valokuitusen välinen näiden käyttöehtojen mukainen sopimus Palvelun käyttämisestä.

11. Käyttöoikeuden siirto

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle ilman Valokuitusen etukäteistä kirjallista suostumusta. Valokuitusella on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle ilmoittamalla siitä Käyttäjälle. Valokuitusen kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tapahtuvasta siirrosta Valokuitusen ei kuitenkaan tarvitse erikseen ilmoittaa.

12. Muut ehdot

Valokuitunen ei takaa minkään palvelussa olevan materiaalin, kuten esimerkiksi minkään tekstin, kuvan, grafiikan, linkin tai muun asian, käytettävyyttä, oikeasisältöisyyttä tai täydellisyyttä. Valokuitunen ei sitoudu päivittämään Palvelussa olevaa informaatiota tai muuta materiaalia.